دانلود

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


قرارداد تحويل خودرو به راننده
 
‎4 آوريل … اجاره يك دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در ماده يك به رانندگي و مالكيت پيمانكارجهت mhtel.ir/قــرارداد-اجاره-خودرو-با-راننده/جابجايي ، واياب و ذهاب اداري كاركنان با درنظر گرفتن كليه مسائل ايمني و مراعات دقيق
قوانين و مقررات رانندگي توسط پيمانكار در مسيرها وزمانهاي تعيين شده برابر برنامه
تنظيمي کارفرماكه به پيوست قرارداد مي باشد وبه رويت و تاييد …
 
‎ماده چهار : تعهدات راننده استیجاری. 1- کلیه هزینه های خودرو اعم از سوخت ، تعمیرات ، farhadireza1291.blogfa.com/post/2تصادفات و… بر عهده راننده می باشد. 2- راننده موظف است یخچال خودرو را از زمان
بارگیری تا زمان تحویل کالا روشن نگه داشته و هرگونه دیفراست و خرابی و آب
افتادگی در صورتیکه ایراد از یخچال ماشین باشد به حساب راننده خواهد بود. 3- راننده
طبق توافق در طول …[DOC]
 
‎مبلغ قرارداد بر اساس ليست مسيرها و مبلغ كرايه هر يك از دانش آموزان به همراه كميسيون isfahan.ir/Dorsapax/userfiles/file/sazmanha/…/rannde.docxمربوطه به صورت جداگانه و به عنوان پيوست شماره يك قرارداد به راننده ارائه میشود و پس
… 8- راننده متعهد ميگردد نسبت به انجام مراحل قانونی جهت اخذ مجوز لازم سرويس مدارس
اقدام نموده و مدارک لازم را در اسرع وقت به شرکت تحویل نماید و چنانچه خودرو مربوطه به …[PDF]
 
‎ا ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺪاﻧﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ ﻋﻬﺪه راﻧﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. -2. در ﺻﻮرت ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن اﺟﻨﺎس https://old.rifst.ac.ir/Portals/…/form-soorat-majles-tahvil-otomobil.pdfﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ راﻧﻨﺪه ﻋﯿﻨﺎً ﺧﺮﯾﺪادري و ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﺮدد. -3. راﻧﻨﺪه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺎﺷﯿﻦ
از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ روﻏﻦ و اب رادﯾﺎﺗﻮر و ﺑﺎﻃﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎد ﺑﻮده و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ. رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم اﺣﺘﯿﺎﻃﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮﺗﻮر
ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. -4. ﻧﻈﺎﻓﺖ و روﺷﻮﯾﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻬ. ﺪه راﻧﻨﺪه اﺳﺖ. -5. ﻫﺮﮔﺎه راﻧﻨﺪه ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽ. رود
ﻣﻮﻇﻒ …[PDF]
 
‎18 ژوئن 2013 … ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرت ﻣﺸﺨﺼﺎت ، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ، ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ، ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻣﻀﺎء. ﺗﺤﻮﯾﻞ qodsiau.ac.ir/_…/فرم%20تحویل%20موقت%20خودرو_20130618_124321.pdfﮔﯿﺮﻧﺪه. : ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪه. : ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻣﻮر اداري. ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻧﺘﻈﺎﻣﺎت. ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﯿﺮﻧﺪه. : ﮐﺎرﻣﻨـﺪ ﻗﺴﻤﺖ. : ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪه. : ﮐﺎرﻣﻨـﺪ
ﻗﺴﻤﺖ. : ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ. : ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ. : ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ. : ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺎده. : ﺳﺎﻋﺖ اﻋﺎده. : ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻋﺎده. : ﻧﻮع
ﺧﻮدرو. : ﺷﻤﺎره ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮدرو.[DOC]
 
‎2-8) تحویل 2 دستگاه از هر گونه خودرو اعم از فرسوده، پر هزینه و یا خودروهای با عمر poshtibani.mui.ac.ir/…/datorolamale%20khodro%20-%2095_0.docبالای 12 سال به اداره نقلیه مدیریت امور پشتیبانی … تبصره 1: تعیین و انتخاب
مبلغ حداقل و حداکثر جهت عقد قرارداد براساس مدل خودرو و نوع شرح وظایف تعیین شده
جهت هر راننده در واحد و میزان خدمات نامبرده در طول ماه می باشد که بایستی توسط مدیر و
رئیس …[DOC]
 
‎ماده 3 : مدت قرارداد : مدت قرارداد از تاریخ …./…./….. تا 29/12/1395 می باشد . ماده 4 : مبلغ poshtibani.mui.ac.ir/sites/…/gharardade%20ejare%20khodro.docxقرارداد : 1-4) مبلغ اجاره خودرو با راننده با رعایت دستورالعمل سال 1395 ماهیانه به ….
سفته جهت سپرده تعهد و حسن انجام كار قرارداد تحويل‌ امور مالی طرف اول نموده كه در
صورت عمل به کلیه مفاد قرارداد و تسویه حساب کامل، پس از اتمام قرارداد به وي مسترد
خواهد شد.
 
‎7 مارس … 7- پس از انقضاء مدت اجاره مستأجر موظف است خودرو را صحیح و سالم همراه با اخذ مفاصا www.legaldocs.ir/نمونه-قراردادهای…/نمونه-قرارداد-اجاره-وسایل-نقلیهحساب جرائم و خلافی ، شهرداری و مالیات مشاغلی « بداهتاً با توجه به نوع خودرو » به
موجر تحویل نماید . 8- پس از انقضا مدت اجاره چنانچه مستأجر مورد اجاره را به موجر تحویل
ننماید ، بایستی مبلغ ………………………… ريال بعنوان اجرت المثل هر روز …[DOC]
 
‎عبارت است از تهيه و اعزام دستگاه اتومبيل / شماره شهرباني با راننده ذي صلاح / بدون www.hvm.ir/files/contract/80.docراننده جهت انجام وظيفه تحت نظر و امر … متعهد مبلغ ريال معادل در صد بهاي قرارداد به
صورت تضمين نامه بانكي / سفته به عنوان تضمين حسن انجام كار به متعهد له تحويل مي
دهد و در صورت انجام تعهدات از سوي متعهد حداكثر تا مدت روز پس از پايان قرارداد توسط …
 

نمونه قرارداد تحويل خودرو به راننده در يک شرکت | دانلود 85
‎نمونه قرارداد تحويل خودرو به راننده در يک شرکت نمونه قــرارداد اجاره خودرو با راننده – ferdosara.ir/نمونه-قرارداد-تحويل-خودرو-به-راننده-در/مشاوره حقوقی mhtel.ir › نمونه قرارداد. Translate this page اجاره يك دستگاه خودرو با
 NS